Användarvillkor

Dessa villkor styr användandet av webbtjänsten elskling.se, som tillhandahålls av Elskling AB, 556722-5452, (nedan benämnt "Elskling") samt våra tjänster som tillhandahålls via vår webbplats (gemensamt nedan benämnda "Tjänsten"). Genom användandet av Tjänsten godkänner och accepterar användaren dessa villkor. Om användaren inte godkänner villkoren ska denne upphöra att använda tjänsten och lämna webbplatsen.

Skyddat innehåll

Allt material på webbplatsen tillhör Elskling, dess underleverantörer och/eller licensgivare, eller angivna elhandelsbolag. Allt material på webbplatsen är skyddat av upphovsrättslagen och annan skyddslagstiftning. Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från Elskling utan skriftlig tillstånd från Elskling. Användaren har dock rätt att göra en kopia av materialet som finns på webbplatsen för eget icke kommersiellt bruk.

Prisangivelser och annan information

Prisspecifikationer och annan information på webbplatsen tillgängliggörs av elleverantörer och andra relevanta källor. Elskling har väl utvecklade rutiner för att kvalitetssäkra informationen och har som målsättning att all information på webbplatsen ska vara korrekt, fullständig och uppdaterad och vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att så är fallet.

Elskling kan dock inte garantera fullständig tillförlitlighet eller korrekthet avseende all information som finns presenterad på webbplatsen, eftersom sådan information inhämtas från tredje part.

Begränsat ansvar

Elskling företräder inte på något sätt elhandelsbolagen eller någon annan part mot användaren eller vice versa. Elskling presenterar endast, på användarens begäran, de elhandelsbolag som passar användaren bäst utifrån den information som användaren lämnat. I de fall användaren begär att teckna avtal med ett elhandelsbolag vidarebefordrar Elskling begäran till av användaren valt elhandelsbolag.

Alla åtgärder som användare vidtar med anledning av information tillhandahållen via webbplatsen sker helt på användarens eget ansvar. Elskling ansvarar inte för någon form av skada eller förlust på grund av användarens mellanhavanden med någon av de elhandelsbolag som listas hos Elskling.

Elskling ansvarar inte heller för skador som föranletts av att användaren använt information som finns på webbplatsen eller av att information inte funnits tillgänglig.

I de fall Elskling hänvisar (länkar) till en webbplats som tillhör tredje part är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och Elskling frånsäger sig allt ansvar för sådan tredje parts webbplats och sådan tredje parts eventuella personuppgiftsbehandling.

Behandling av personuppgifter

I samband med att användare besöker webbplatsen eller i övrigt nyttjar Tjänsten kommer Elskling att behandla personuppgifter hänförliga till användaren. För en fullständig beskrivning över hur Elskling behandlar användarens personuppgifter hänvisas till Elsklings Personuppgiftspolicy vilken du finner här:

https://www.elskling.se/personuppgiftspolicy

Genom att nyttja Tjänsten, t.ex. genom att besöka vår webbplats eller genom att begära ett byte eller jämförelse av elavtal, bekräftar du att du tagit del av och förstått innehållet i Elsklings Personuppgiftspolicy.

Genom att användaren lämnar sina personuppgifter godkänner användaren att Elskling lagrar och behandlar dessa för ovan angivna ändamål.

Nedan lämnas en kortare sammanfattning över hur Elskling behandlar användares personuppgifter.

Elskling behandlar och lagrar personuppgifter så som användarens namn, adress, mobiltelefonnummer, e-postadress och anläggnings ID.

Personuppgifterna behandlas och lagras bl.a. för att kunna fullgöra användarens begäran om att teckna avtal med ett elhandelsbolag, för att tillhandahålla Tjänsten från Elskling samt för att kunna lämna erbjudanden om andra produkter och tjänster från andra företag inom Zmarta Group, där Elskling ingår. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.

För det fall användaren beställer information om eller begär att få teckna ett elavtal med en elleverantör kommer Elskling att lämna ut användarens personuppgifter till vald elleverantör, direkt eller via underleverantör, i syfte att kunna uppfylla användarens begäran. Elleverantören är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som elleverantören utför. Användaren uppmanas således att noggrant ta del av elleverantörens information om elleverantörens behandling av personuppgifter.

I de fall Elskling hänvisar (länkar) till en webbplats som tillhör tredje part är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och Elskling frånsäger sig allt ansvar för sådan tredje parts webbplats och sådan tredje parts eventuella personuppgiftsbehandling.

Cookies

Användaren informeras i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) om att det på webbplatsen elskling.se samt i vår app används s.k. kakor eller "cookies". Cookies används i en rad funktioner som syftar till att underlätta för användaren att använda tjänsten. Cookien kan inte identifiera användaren personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på den dator som används vid besöket. Om användaren inte accepterar användning av cookies kan denne konfigurera sin webbläsare att inte acceptera detta eller välja att inte använda Elsklings webbplats.

Läs mer om hur vi använder cookies och liknande i vår cookiepolicy.

Ändrade villkor

Elskling förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren genom att uppdatera denna sida. Om användaren har ett konto kommer Elskling informera denne om de nya villkoren via ett e-postmeddelande.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information om användarvillkoren eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Elskling AB
Odengatan 76
113 22 Stockholm
E-postadress: info@elskling.se
Telefonnummer: 08-650 81 15