Vad är koldioxid? En osynlig gas i närbild

2022-08-10 07:50

Koldioxid associeras ofta med något farligt som förstör miljön och orsakar växthuseffekten. Men hur bildas koldioxid och hur påverkar det vår miljö? I den här artikeln tittar vi närmare på vad koldioxid egentligen är och på dess roll i naturens kretslopp. Vi går också igenom vilka länder som släpper ut mest koldioxid och vad vi kan göra för att minska koldioxidutsläpp.

Koldioxid, CO2, är vid normal rumstemperatur en luktlös, osynlig gas. Den finns naturligt i jordens atmosfär och är en livsviktig grundsten i växternas livscykel. Växter använder koldioxid för att kunna omvandla solenergi till druvsocker och syre. Syret som finns i jordens atmosfär kommer nästan uteslutande från växternas fotosyntes. Därför är en viss mängd koldioxid i atmosfären nödvändigt för liv på jorden.

Koldioxid är också en så kallad växthusgas. Det betyder att den absorberar och utstrålar infraröd strålning. När solens strålar träffar jorden hjälper växthusgaserna till att behålla värmen på jordens yta. Om vår atmosfär helt saknade växthusgaser skulle jordklotet vara mycket kallare och mer ogästvänligt. Ett visst mått av växthusgaser behövs alltså för att jordens flora och fauna ska se ut som vi känner till den.

Hur bildas koldioxid?

Det finns i huvudsak två processer som leder till att koldioxid bildas. En av dem är respiration, även kallad cellandning. Respirationen kan kort beskrivas som en typ av långsam förbränning, där en levande organism omvandlar den energi som finns i syre och socker till kemisk energi. Den kemiska energin används för alla livsuppehållande system i organismens kropp. Som en restprodukt av respirationen bildas koldioxid, som sedan förs ut i atmosfären.

Den andra stora källan till koldioxid är förbränning som de flesta nog tänker sig den – något som brinner. När en kolförening brinner med hjälp av syrgas frigörs koldioxid, vatten och värmeenergi. Detta sker naturligt via till exempel skogsbränder, men en mycket stor del av den förbränning som sker på jorden står vi människor för. Tyvärr handlar det ofta om fossila bränslen, såsom kol och olja. Men hur kan det vara farligt med koldioxidutsläpp, om den ändå finns i atmosfären naturligt?

Varför är koldioxid farligt?

Koldioxid kan vara direkt farlig på så sätt att den tränger undan syret i luften. Om det finns mer än fem procent koldioxid i luften som en människa andas in, riskerar man att bli medvetslös. Högre koncentrationer kan leda till att man kvävs. Men det är koldioxidens egenskap av växthusgas som är nyckeln till att koldioxidutsläpp påverkar vårt klimat och vår miljö, och på så sätt blir farlig för oss på ett globalt plan.

Idag vet vi att halterna av koldioxid i atmosfären har ökat kraftigt sedan den industriella revolutionen. Människan nyttjar förbränning av fossila bränslen för bland annat energiutvinning, transporter och industriella processer. Förbränningen orsakar stora koldioxidutsläpp. Konsekvensen av dessa koldioxidutsläpp är en förstärkt växthuseffekt, som gör att jordens temperatur stiger. Detta fenomen brukar kallas global uppvärmning. Att vår jord blir varmare leder till att polarisarna smälter (med en högre havsnivå som följd), att ekosystem hotas och att olika arter riskerar utrotning samt att vi får en ökad risk för extremt väder (i form av skyfall, värmeböljor och stormar). Den förhöjda temperaturen påverkar också jordbruket och riskerar att allvarligt drabba matförsörjningen, så att fler människor får svälta.

Andra växthusgaser, såsom metan och freon, bidrar också till en förstärkt växthuseffekt. Men det är koldioxid som står för nästan tre fjärdedelar av den globala uppvärmning som äger rum på grund av växthusgaser. Det är därför väldigt viktigt att mänskligheten avvecklar användningen av fossila bränslen och går över till att använda förnybara energikällor, som inte genererar utsläpp av koldioxid.

Vilka länder släpper ut mest koldioxid?

Sedan 1970 har de globala utsläppen av koldioxid mer än fördubblats, och de fortsätter att öka för varje år som går. Vissa länder släpper ut mer koldioxid än andra.

Det är den rikare delen av världen som orsakar mest koldioxidutsläpp. Före 1970 var det USA, Storbritannien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan och Ryssland som låg bakom nästan hälften av alla utsläpp. Dessa länder genererar fortfarande mycket utsläpp per person – men länder inom Europa har sedan 1970 lyckats minska sina utsläpp med lite mer än 25 procent. I nuläget står EU:s medlemsländer för cirka 9 procent av de globala utsläppen, medan USA står för cirka 13 procent. Att mängden utsläpp ändå fortsätter öka trots dessa minskningar beror på stigande utsläpp i utvecklingsekonomier, däribland Kina och Indien. Men vilket land släpper ut mest koldioxid?

Den allra största producenten av koldioxidutsläpp är Kina. Enligt ny statistik är det Kina som står för cirka en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser, av vilka en stor del består av koldioxid. En anledning till Kinas utsläpp är att man använder kol i stor utsträckning. Medan många länder avvecklar kolkraft investerar Kina i nya kolkraftverk för att täcka sitt behov av el och driva sina energiintensiva industrier. Kol är det fossila bränsle som släpper ut allra mest koldioxid per energienhet.

Man ska också ha i åtanke att befolkningsmängden spelar roll här – Kina är världens folkrikaste land, vilket så klart påverkar mängden utsläpp koldioxid. Sett till utsläpp per invånare är det istället Qatar som toppar ligan över koldioxidutsläpp.

Sveriges koldioxidutsläpp

Men hur ligger Sverige till då? Sverige har likt många av länderna inom EU minskat sina koldioxidutsläpp sedan 1970. I början av 1970-talet stod fossila bränslen för 80 procent av Sveriges energitillförsel. Idag är den siffran nere på 23 procent, enligt Ekonomifakta.

Bakom förändringen står bland annat oljekriserna som drev upp priset på olja kraftigt i hela världen kring 1970. Sveriges kärnkraft började också byggas ut under det tidiga 70-talet, och under 80-talet tog användningen av biobränsle fart på allvar.

Idag släpper Sverige ut relativt små mängder växthusgaser. Globalt sett står Sverige för 0,2 procent av utsläppen. Svensk el produceras i dagsläget nästan enbart med vattenkraft och kärnkraft, vilka inte ger några koldioxidutsläpp när de är i drift. Allt mer svensk el kommer också från vindkraft, som liksom vattenkraft är en förnybar energikälla. Sveriges produktion av fjärrvärme, som förr var beroende av fossila bränslen och därför alstrade mycket koldioxid, domineras idag nästan helt av biobränslen, värmepumpar, avfall och spillvärme.

Fossilfritt Sverige är ett initiativ från Sveriges regering, vars mål är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser alls år 2045.

Hur kan vi minska koldioxidutsläpp?

Att vi behöver minska koldioxidutsläppen på ett globalt plan är ett faktum. Detta måste göras för att den förstärkta växthuseffekten inte ska få förödande konsekvenser för miljön och därmed för oss människor. Nedan listas några viktiga steg i denna process:

  • Avveckla användningen av fossila bränslen. Stora delar av världen förlitar sig fortfarande på fossila bränslen för el- och värmeproduktion, vilket står för mycket av koldioxidutsläppen. En övergång till förnybara energikällor är nödvändig för att hejda dessa utsläpp.
  • Dra ner på plastanvändningen. Plast produceras av olja och tillverkningsprocessen släpper ut mycket koldioxid. Kasserad plast bränns i stor utsträckning, vilket också leder till utsläpp. Miljövänliga alternativ till plast måste tas fram.
  • Hejda överkonsumtionen. Transporter, prylar, mode och mat bidrar alla till mer koldioxidutsläpp. Om de rika länderna skulle konsumera mindre kan utsläppen minskas drastiskt.
  • Återställa naturen. Naturen kan absorbera en del av det koldioxid som vi släpper ut, via växternas fotosyntes. En ansvarsfull skogsvård, där man också återplanterar, är en god investering för att minska koldioxiden i atmosfären.

Vad kan jag göra själv?

Det kan kännas som att man inte kan göra någon större skillnad som enskild individ, men varje liten del räknas. Här kommer några tips på vad du kan göra för att minska ditt eget koldioxidavtryck:

  • Byt från fossil el och värme till förnybar sådan, som kommer från sol, vatten, vind och geoenergi (som till exempel bergvärme).
  • Res kollektivt, cykla eller promenera. Om du är i behov av bil, välj en elbil. Ta tåget om du ska resa långt
  • Om du behöver köpa kläder eller något till ditt hem, kolla först om du kan få tag i begagnat. En ny soffa producerar till exempel cirka 300 kilo koldioxid, lika mycket som sex begagnade soffor.
  • Minska matsvinnet genom att köpa efter säsong och så närodlat som möjligt. Planera dina inköp så att du slipper slänga mat, och ta vara på rester.

Jämför elavtal med Elskling

Vill du dra ditt strå till stacken och byta till fossilfri el? Många elbolag erbjuder el från vatten- och vindkraft. Med Elsklings jämförelseverktyg kan du jämföra flera elbolag samtidigt, snabbt och smidigt. Prova jämförelsetjänsten helt kostnadsfritt.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 700 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal