Vi är en del av Zmarta där du kan jämföra Lån, El och Försäkringar

Gå till Zmarta

Personuppgiftspolicy för elskling.se

Elskling AB, organisationsnummer 556722-5452 ("Elskling","vi") respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.

I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, rättslig grund för vår behandling, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder vår webbplats, och/eller app samt våra tjänster som tillhandahålls via vår webbplats eller app (t.ex. jämförelse och byte av elavtal samt tillhandahållande av användarkonto) som administreras av Elskling ("Tjänsten"). Elskling är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder Tjänsten.

All behandling av personuppgifter inom Elskling sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den såkallade dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftspolicy

Elskling AB, organisationsnummer 556722-5452 ("Elskling","vi") respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.

I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, rättslig grund för vår behandling, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder vår webbplats, och/eller app samt våra tjänster som tillhandahålls via vår webbplats eller app (t.ex. jämförelse och byte av elavtal samt tillhandahållande av användarkonto) som administreras av Elskling ("Tjänsten"). Elskling är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder Tjänsten.

All behandling av personuppgifter inom Elskling sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den såkallade dataskyddsförordningen (GDPR).

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten kan utgöra personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Uppgifter som behandlas

De personuppgifter Elskling samlar in och behandlar om dig som användare av Tjänsten är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Anläggnings-ID
 • Nät-ID
 • Årsförbrukning
 • Antal inneboende
 • Bostadstyp
 • Inflyttningsdatum
 • Faktureringsadress
 • IP-adress
 • Geografisk information

och andra uppgifter som du eventuellt själv lämnar inom ramen för Tjänsten.

Elskling behöver ovanstående uppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig om att genomföra en beställning eller byte av elavtal. Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan detta resultera i att Elskling inte kan genomföra det efterfrågade elavtalsbytet. För det fall du väljer att skapa ett användarkonto hos Elskling kommer Elskling att spara ovanstående uppgifter om dig även för detta syfte.

Viss information inhämtas automatiskt när du använder Tjänsten eller skapar ett användarkonto, inklusive:

 • Information om din användning av Tjänsten, t.ex. hur du navigerar i Tjänsten och vilka sidor du har besökt
 • Teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Tjänsten som, IP-adress, Hårdvarutyp, Operativsystem och Webbläsarversion
 • Geografisk information
 • Adressuppgifter via offentliga register

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi även komma att uppdatera dina uppgifter från offentliga register, i första hand SPAR.

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi även komma att uppdatera dina uppgifter från offentliga register, i första hand SPAR.

Vi behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att tillhandahålla Tjänsten och administrera vårt avtal med dig, inklusive skapande av och administrering av ditt användarkonto (om du väljer att skapa ett användarkonto);
 • För att du ska kunna nyttja Tjänsten kan vi komma lämna ut dina personuppgifter till elleverantör eller underleverantör i syfte att uppfylla din begäran om information eller för att teckna elavtal;
 • För att vi ska kunna kommunicera med dig via post, telefon, elektronisk kommunikation (så som sms, e-post, e-postformulär eller konton i sociala medier) eller på annat sätt, t.ex. vid kontakt via kundservice, för att skicka notifieringar samt informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten och användarvillkor;
 • För att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten;
 • För att personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsten; exempelvis kan vi genom att behandla ditt postnummer förse dig med information om vilket elnät som gäller för området och hålla aktuella elpriser för ditt område uppdaterde. Genom att spara information om vad som är viktigt för dig vid val av el-leverantör kan vi presentera relevanta erbjudanden för dig utifrån dina preferenser;
 • För att förbättra och utveckla Tjänsten och nya tjänster och produkter, för att kontinuerligt förbättra säkerheten i våra nätverk och informationssystem, samt för att analysera din och andra användares användning av Tjänsten (t.ex. vilken mobilenhet eller utrustning du använder) för att bättre förstå hur våra kunder interagerar och använder Tjänsten;
 • För att skicka nyhetsbrev via e-post till dig;
 • För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster;
 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring av våra produkter och tjänster, samt våra koncernbolags produkter och tjänster, via e-post och sms/mms (som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via e-post eller sms/mms);
 • För att kontrollera, förhindra, utreda eller vidta andra åtgärder i samband med missbruk av Tjänsten eller i samband med användning av Tjänsten i strid med användarvillkoren för Tjänsten eller i samband med legala åtgärder, misstanke om bedrägeri eller potentiella hot mot Elsklings eller andras rättigheter;
 • För att fullgöra rättslig förpliktelse.

Rättslig grund för Elskling behandling av dina personuppgifter

Nödvändig behandling för att fullgöra vårt avtal med dig
Elskling behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig (t.ex. för de ändamål som anges i punkterna 1 - 5 ovan).

Nödvändig behandling för ändamål som rör Elsklings eller tredje parts berättigade intressen (intresseavvägning)
I de fall behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Elsklings eller tredje parts berättigade intressen, kan Elskling behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Sådana intressen innefattar Elsklings kommersiella intresse av att bibehålla en god kundrelation med dig, att tillhandahålla dig information som är av relevans för din användning av Tjänsten, förbättra och vidareutveckla Tjänsten samt att marknadsföra Elsklings och Elsklings koncernbolags produkter och tjänster (t.ex. för de ändamål som anges i punkterna 3 - 10 ovan). Med "berättigade intressen" avses således vårt intresse att bedriva och hantera vår verksamhet för att möjliggöra att vi kan tillhandahålla dig en så bra Tjänst som möjligt samt en bra och säker användarupplevelse. Till exempel har vi ett berättigat intresse att säkerställa att marknadsföringen är relevant för dig, därför kan vi behandla dina personuppgifter för att anpassa marknadsföringen efter dina intressen, t.ex. anpassad efter din boendeform och elförbrukning. Berättigade intressen kan även avse behandling som också är i ditt eget eller tredje parts intresse. Vi kan behandla dina personuppgifter för att skydda dig (och övriga kunder, leverantörer och samarbetspartners) mot bedrägerier, intrång och andra oegentligheter vid användning av våra Tjänster och för att säkerställa att våra Tjänster och system är säkra. När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning säkerställer vi att vi tar hänsyn till och balanserar behandlingens möjliga påverkan på dig (både positiv och negativ) samt dina intressen och rättigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning. För det fall du har synpunkter eller invändningar mot vår behandling som grundar sig på en intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot sådan behandling. För mer information om dina rättigheter, vänligen se information under rubriken "Dina rättigheter och val" nedan.

Behandling med stöd av uttryckligt samtycke
Elskling kan även behandla personuppgifter med stöd av ett uttryckligt samtycke från dig (t.ex. för de ändamål som anges i punkterna 7 - 9 ovan).

Behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse
Elskling kan behöva behandla personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. för bokföringsändamål eller till följd av ett domstols- eller myndighetsbeslut (d.v.s. för det ändamål som anges i punkten 11).

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas för flera ändamål och/eller med stöd av fler än en av de rättsliga grunder som anges ovan.

Säkerhet och Överföring av personuppgifter

Överföring av personuppgifterna inom Zmarta Group, där Elskling ingår.
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag inom Zmarta Group (där Elskling ingår) för att självständigt behandla dina personuppgifter i syfte att presentera information och förbättra din användarupplevelse vid marknadsföring avseende sådant bolags produkter och tjänster. Exempel på sådana uppgifter kan vara kontaktuppgifter, personnummer samt boendeform. Skulle du bli kontaktad av något av dessa bolag kommer det att informera dig om den personuppgiftspolicyn som gäller för just behandlingen av uppgifter inom det bolaget. Detta innebär, som ett förtydligande, att du bland annat i marknadsföringssyfte kan komma att bli direkt kontaktad av andra bolag inom koncernen.

Överföring av personuppgifter till tredje man
Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande.

Elskling kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av misstanke om brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Elskling kan anlita externa leverantörer att utföra uppgifter för Elsklings räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, uppdatera adressuppgifter eller hjälpa till med marknadsföring och analyser. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Elsklings leverantörer, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Dessa leverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part, såsom SPAR, för att inhämta adressuppgifter eller lagra information på en server), ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna personuppgiftspolicy, utan kommer främst att användas i den mån detta behövs för att kunna tillhandahålla Tjänsten.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Elskling samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES. För det fall Elskling väljer att anlita leverantörer utanför EU/EES, t.ex. molntjänstleverantörer, kommer Elskling i sådant fall att vidta särskilda skyddsåtgärder, såsom tecknande av avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats eller företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Säkerhet till skydd för personuppgifter
Elskling värnar om din integritet och om en hög säkerhet för dina personuppgifter. Elskling har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. All behandling av dina personuppgifter sker under strikt sekretess.

Lagring och gallring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du väljer att ha ett användarkonto hos oss eller, om du inte har ett användarkonto, tills det att den tjänst du valt att utföra är slutförd. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet. I marknadsföringssyfte används endast nödvändig kontaktinformation som inte är äldre än 24 månader från det att du upphörde vara kund hos Elskling. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut och raderas då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så p.g.a andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Dina rättigheter och val

Rätt till tillgång
Du har rätt att begära och få bekräftelse på om Elskling behandlar personuppgifter om dig. Om Elskling behandlar personuppgifter om dig har du rätt att kostnadsfritt få information om behandlingen samt en kopia av de personuppgifterna som är under behandling. För eventuellt ytterligare kopior äger Elskling rätt att ta ut en rimlig avgift baserat på Elsklings administrativa kostnader för sådana kopior. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får Elskling, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, ta ut en rimlig avgift för sådan begäran eller vägra tillmötesgå sådan begäran.

Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")
Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex.

 • om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in;
 • om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därefter rätt till radering av uppgifterna (förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen)
 • om du invänder mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre (du har dock alltid rätt till radering av personuppgifter som används för direkt marknadsföring med stöd av en intresseavvägning);
 • om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller de måste raderas p.g.a. rättslig förpliktelse;

Rätten till radering gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att Elskling ska uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att Elskling ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning
Du har i vissa fall rätt att begära att Elskling begränsar behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om du inte anser att personuppgifterna är korrekta så att Elskling får tid att kontrollera detta, om behandlingen är olaglig och du inte vill att vi raderar uppgifterna, om Elskling inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för rättsliga anspråk eller om du invänder mot Elsklings behandling med stöd av en intresseavvägning i väntan på kontroll av om Elsklings eller tredje parts berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning, inbegripet profilering. Elskling får inte fortsätta att behandla sådana personuppgifter såvida Elskling inte kan presentera tvingande berättigade skäl för sådan behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Elskling får dock fortsätta behandlingen för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring som sker med stöd av en intresseavvägning får Elskling inte längre behandla dina personuppgifter för sådant ändamål. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på "avsluta prenumeration" i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig.

Rätt till dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. om behandlingen grundar sig på ett samtycke eller på ett avtal mellan dig och Elskling samt under förutsättning att behandlingen sker automatiserat. När det är tekniskt möjligt ska sådan överföring ske direkt från Elskling till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål till Datainspektionen
Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss och du har även en rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (som föreslås byta namn till "Integritetsskyddsmyndigheten").

Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi oss av cookies och liknande spårningstekniker. Läs mer om hur vi använder cookies och liknande i vår Cookiespolicy.

Länkar till andra webbplatser och sociala plug-ins

I de fall Tjänsten hänvisar (länkar) till en webbplats eller material, som tillhör tredje part, är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och Elskling frånsäger sig allt ansvar för den och dess eventuella personuppgiftsbehandling.

I Tjänsten kan du ibland erbjudas att dela information från Tjänsten på sociala medier, som t.ex. Facebook eller Twitter, via en implementerad social plug-in (som t.ex. en gillaknapp). Vi har inte något inflytande över den information som sociala medier samlar in med hjälp av dessa plug-ins om du väljer att använda dem. Vi uppmanar dig därför att hålla dig informerad om syftet med, och omfattningen av, insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom att skicka ett e-postmeddelande samt publicera den uppdaterade versionen här:

https://www.elskling.se/personuppgiftspolicy.

Lagval och tvistelösning

Behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy och din användning av Tjänsten ska tolkas enligt svensk lagstiftning. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol om inte annat följer av tvingande lag.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Elskling AB
Odengatan 76
113 22 Stockholm
E-postadress: info@elskling.se
Telefonnummer: 08-650 81 15

Denna personuppgiftspolicy gäller från och med 2019-04-01